W niniejszej Polityce prywatności znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. Terminy pisane z dużej litery mają znaczenie nadane przez niniejszą Politykę prywatności lub Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Kelfield sp. z o.o. (" Regulamin").

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Kelfield Sp. z o.o., ul. Słupska 2A 76-220 Główczyce, https://kelfield.pl/pl/ („Administrator”). Z Administratorem możesz kontaktować się pod wskazane powyżej dane kontaktowe, oraz pod adres email: [email protected]. W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod wskazane powyżej dane kontaktowe.

2. 2. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH, CELE ORAZ PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, w tym osób wskazanych do kontaktu, adres korespondencyjny, PESEL, numer dokumentu tożsamości, informacje biznesowe, w tym NIP, REGON i inne dane ogólnie dostępne, w szczególności w CEIDG i KRS, stanowisko, IP, dane zawarte w korespondencji, dane zawarte w logach systemowych, wszelkie inne podane przez Ciebie dane osobowe.

2.2. Wyżej wskazane dane osobowe możemy przetwarzać w następujących celach oraz na wskazanych podstawach prawnych:

 • w celu zawierania i realizacji Umowy, w tym w celu świadczenia Usług zgodnie z Regulaminem, lub zawierania i realizacji innych relacji umownych, których jesteś stroną (np. umowy na świadczenie usług związanych z działalnością gospodarczą Administratora), co jest niezbędne do zawarcia lub wykonania z Tobą umowy (podstawa prawna: art. 6.1.b. RODO lub art. 6.1.f. RODO – jeśli umowa została zawarta przez przedstawiciela, wtedy jest to prawnie uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej);
 • w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (za pośrednictwem formularza kontaktowego czy e-mail) dotyczącej zawierania i realizacji Umowy lub zawierania i realizacji innych relacji umownych, których jesteś stroną w zakresie w jakim jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania z Tobą umowy (podstawa prawna: art. 6.1.b. RODO);
 • w celu prowadzania z Tobą komunikacji (za pośrednictwem formularza kontaktowego czy e-mail) dotyczącej innych celów niż wskazane powyżej w pkt b), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej (podstawa prawna: art. 6.1.f. RODO);
 • w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających m.in. z przepisów podatkowych i rachunkowości (podstawa prawna: art. 6.1.c. RODO);
 • w celu obsługi reklamacji w zakresie świadczenia Usług lub usług związanych z inną relacją umowną, której jesteś stroną, co jest niezbędne do zawarcia lub wykonania z Tobą umowy (podstawa prawna: art. 6.1.b. RODO);
 • w celu zapewniania prawidłowego funkcjonowania strony WWW oraz ulepszania oferty Administratora (w tym zakresie Administrator korzysta m.in. z plików cookie), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej (podstawa prawna: art. 6.1.f. RODO);
 • w celu dokonywania wewnętrznych analiz, audytów, sprawozdawczości i innych procedur wewnętrznych Administratora, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6.1.f. RODO);
 • w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej (podstawa prawna: art. 6.1.f. RODO).

3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRZEKAZANIE DANYCH POZA EOG

3.1. Dane osobowe mogą być przekazywane do następujących podmiotów:

 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, tj. dostawcom systemów IT lub podmiotom świadczącym usługi IT, podwykonawcom, podmiotom świadczącym usługi doradcze, płatnicze, prawne, księgowe, audytorskie lub usługi kurierskie oraz instytucjom kredytowym lub bankom;
 • podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;
 • spółkom z grupy kapitałowej Kelfield.

3.2. Administrator nie będzie przetwarzał oraz przekazywał danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych. W razie takiego przekazania danych osobowych zastosujemy odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe przechowujemy tylko przez czas niezbędny do zrealizowania powyższych celów, tzn.:

 • zawierania i wykonywania Umów zgodnie z Regulaminem lub usług związanych z inną relacją umowną, której jesteś stroną, egzekwowania roszczeń lub przeprowadzenia obrony przed roszczeniami wynikającymi z obowiązków ustawowych lub umownych wobec Ciebie;
 • przez taki okres i w takim zakresie, w jakim obowiązek przechowywania wynika z przepisów prawa.

5. TWOJE PRAWA

5.1. W przypadkach i na warunkach określonych w RODO przysługuje Tobie prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawo ich sprostowania (poprawiania) danych osobowych, jeżeli dane są nieprawidłowe lub niekompletne, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych.

5.2. Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, to możesz w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych osobowych z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji.

5.3. Przysługuje Tobie również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ochrony danych osobowych.

6. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

6.1. W celu zawarcia lub wykonania umów: przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia lub realizacji umów zawieranych z nami, w tym także prowadzenia komunikacji w powyższym zakresie. Jeżeli nie przekażesz tych informacji, zazwyczaj Administrator będzie zmuszony odmówić zawarcia umowy, w tym świadczenia usług.

6.2. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu: podanie danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu przy niektórych celach (np. kontaktowania się z nami) opisanych powyżej jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do ich realizacji (np. w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami).

7. ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH

W większości przypadków Administrator zbiera Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, np. kiedy otrzymuje od Ciebie wypełniony formularz kontaktowy czy też za pośrednictwem email. Dane osobowe zbierane są również w ramach podejmowanej współpracy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administratora. Dane osobowe mogą być także zawarte w logach systemowych oraz plikach cookie.

8. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH I PROFILOWANIE

Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

9. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Wszelkie zmiany wprowadzane przez Administratora do Polityki prywatności będą publikowane na naszej stronie i będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość, o czym zostaniesz zawiadomiony za pośrednictwem odpowiedniego komunikatu na stronie https://kelfield.pl/pl/.

10. Wykorzystanie technologii SalesViewer®:

Ta strona internetowa wykorzystuje technologię SalesViewer® firmy SalesViewer® GmbH na podstawie uzasadnionych interesów operatora strony (sekcja 6 ust. 1 lit.f GDPR) w celu gromadzenia i zapisywania danych w celach marketingowych, badania rynku i optymalizacji.


Aby to zrobić, kod oparty na javascript, który służy do przechwytywania danych związanych z firmą i zgodnie z wykorzystaniem strony internetowej. Dane przechwycone za pomocą tej technologii są szyfrowane w nie dającej się odzyskać funkcji jednokierunkowej (tzw. hashing). Dane te są natychmiast pseudonimizowane i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji osób odwiedzających stronę.


Dane przechowywane przez Salesviewer zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do realizacji zamierzonego celu i nie będzie istniał żaden prawny obowiązek ich przechowywania.


Zapisywanie i przechowywanie danych można w każdej chwili uchylić ze skutkiem natychmiastowym na przyszłość, klikając na stronie https://www.salesviewer.com/opt-out, aby uniemożliwić SalesViewer® zapisywanie Twoich danych. W takim przypadku na Państwa urządzeniu zostanie zapisany plik cookie opt-out dla tej strony internetowej. W przypadku usunięcia plików cookie w przeglądarce, konieczne będzie ponowne kliknięcie na ten link.

błąd: