I. Postanowienia ogólne.

1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

 • Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
 • Polityka prywatności – odrębny od Regulaminu dokument, udostępniony nieodpłatnie w Serwisie, regulujący zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników;
 • Polityka plików cookie – odrębny od Regulaminu dokument, udostępniony nieodpłatnie w Serwisie, regulujący zasady wykorzystywania przez Usługodawcę technologii plików cookie lub podobnych;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Kelfield sp. z o.o.;
 • Serwis – strona internetowa, dostępna pod adresem https://www.kelfield.pl, podłączona do sieci Internet, za pomocą której Usługodawca świadczy Usługi;
 • Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
 • Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta między Użytkownikiem korzystającym z Usług, a Usługodawcą;
 • Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu;
 • Usługodawca – Kelfield spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Główczycach, przy ul. Słupska 2, 76-220 Główczyce, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000785942, nr REGON 383358791, NIP 5252789685;
 • Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

2. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.) i jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu, a na żądanie Użytkownika, także w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.

3. Regulamin określa w szczególności zakres i warunki wykonywania przez Usługodawcę Usług, warunki zawierania i wypowiadania Umów oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Niniejszy Regulamin nie określa zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz polityki w zakresie plików cookie, które to zasady i polityki określone zostały odpowiednio w Polityce prywatności oraz Polityce plików cookie.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług jest zawarta w odpowiednich przepisach, a niniejszego Regulaminu nie należy odczytywać jako udzielającego dodatkowej gwarancji lub rozszerzania praw Użytkowników ponad wymogi ustawowe.

5. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [email protected] oraz korespondencyjnie pod adresem: ul. Słupska 2, 76-220 Główczyce.

6. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

II. Rodzaje i zakres świadczonych Usług.

Niniejszy Regulamin obejmuje Usługi świadczone drogą elektroniczną, przy użyciu Serwisu, a w szczególności:

 • Formularz kontaktowy – Usługa świadczona jednorazowo, umożliwiająca zdalne przesłanie przez Użytkownika do Usługodawcy treści (wiadomości tekstowej) w celu uzyskania odpowiedzi i wzajemnej komunikacji;
 • Wyszukiwarka – Usługa świadczona jednorazowo, umożliwiająca Usługobiorcy zdalne wyszukiwanie treści i wyświetlanie danych zapisanych w Serwisie.

III. Warunki świadczenia Usług.

1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Użytkowników w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

2. Korzystanie z Serwisu lub jego Usług nie wymaga zakładania konta.

3. Korzystanie z Serwisu wymaga dostępu do sieci Internet, zaś korzystanie z Usługi formularza kontaktowego, posiadanie adres poczty elektronicznej, natomiast nie jest konieczne spełnienia szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej. Spełnienie powyższych wymagań oraz koszty z tym związane spoczywają na Użytkowniku.

4. Usługodawca podejmuje działania mające na celu ciągłość funkcjonowania Serwisu. Usługodawca zastrzega jednak, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu jego aktualizacji, naprawienia błędów lub wykonania innych prac technicznych.

5. Usługodawca zaznacza, iż dostęp do Serwisu oraz poszczególnych Usług może być ograniczony czasowo lub wyłączony ze względu na przyczyny techniczne czy awarie. O każdej przerwie technicznej lub awarii, Usługodawca będzie niezwłocznie informował Użytkowników w sposób zwyczajowo przyjęty. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy techniczne były w miarę możliwości przeprowadzane w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.

6. Usługodawca nie ma wpływu na niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy będących następstwem wadliwego sprzętu lub oprogramowania Użytkownika.

7. Dla potrzeb Usługi formularza kontaktowego oraz identyfikacji, Użytkownik podaje w formularzu kontaktowym następujące dane:

 • Imię i nazwisko;
 • Adres poczty elektronicznej;
 • Temat wiadomości;
 • Treść wiadomości.

8. Zabrania się korzystania z Serwisu w celach sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym w celach prowadzących do dyskryminacji innych Użytkowników, ograniczających prawa innych Użytkowników lub uniemożliwiających innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu.

9. W szczególności, zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób, który może spowodować:

 • bezprawne uzyskanie dostępu do danych zawartych w Serwisie i poza nim;
 • zakłócenie pracy infrastruktury informatycznej Serwisu;
 • spowodowanie zagrożenia dla korzystania, bądź jakości operacji przeprowadzanych przez innych Użytkowników Serwisu;
 • uszkodzenie, bądź zniszczenie integralności danych komputerowych;
 • dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

IV. Warunki zawarcia oraz wypowiedzenia Umowy oraz postępowanie reklamacyjne.

1. Umowa zostaje zawarta z momentem skorzystania przez Użytkownika z dowolnej Usługi udostępnionej przez Usługodawcę w Serwisie i ustaje z momentem jej wypowiedzenia albo zakończenia korzystania z danej Usługi jednorazowej przez Użytkownika.

2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na rzecz Usługodawcy, co najmniej w formie dokumentowej.

3. Umowa może zostać wypowiedziana przez Usługodawcę z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na rzecz Użytkownika, co najmniej w formie dokumentowej.

4. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa.

5. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres [email protected].

6. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz żądanie. Jeżeli podane informacje lub dane wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca ma prawo zwrócić się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

7. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia lub jej uzupełnienia.

8. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest za pomocą wiadomości e-mail.

V. Prawa własności intelektualnej.

1. Wszystkie treści lub materiały zawarte na stronie internetowej Serwisu, w tym grafika, teksty, nazwy handlowe, znaki towarowe, układ Serwisu oraz inne elementy są własnością Usługodawcy lub zostały użyte przez Usługodawcę za zgodą dysponentów praw do tychże. Strona internetowa, jak i treści, logotypy, obrazy oraz pozostałe materiały, ich wybór i forma prezentacji są chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności intelektualnej.

2. Korzystanie z zawartości, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym do utworów. Poza przypadkami dozwolonego korzystania z wymienionych powyżej praw własności intelektualnej zawartych w przepisach prawa, zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy kopiowanie, modyfikowanie, czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek Serwisu w całości lub części. Nazwy handlowe, znaki towarowe, logotypy oraz inne znaki umieszczone w Serwisie są prawnie chronione. Korzystanie z Serwisu nie jest jednoznaczne z pozwoleniem na używanie znaków pojawiających się w Serwisie. Naruszenie praw własności intelektualnej może spowodować podjęcie stosownych kroków prawnych przez Usługodawcę lub innych uprawnionych.

VI. Postanowienia końcowe.

1. Usługodawca ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak: zmiana zakresu lub sposobu świadczenia Usług, zmian przepisów prawa. W przypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu w terminie 14 dni przed wejściem zmian w życie. Zmiana Regulaminu daje Użytkownikowi możliwość wypowiedzenia Umowy. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Usług Serwisu o charakterze ciągłym, po wprowadzeniu zmian w Regulaminie, równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji i zrozumienia.

2. Prawem właściwym dla Umowy oraz Regulaminu jest prawo polskie.

3. Zmiany dotyczące aktualizacji danych Usługodawcy nie stanowią zmiany Regulaminu.

4. Jeśli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

5. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług wiąże się z zagrożeniami charakterystycznymi dla takiego typu usług, w szczególności możliwością otrzymania niezamówionej Informacji handlowej, obecności oprogramowania typu malware (np. wirusów komputerowych, szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania) lub typu spyware (oprogramowania szpiegującego działania użytkowników w Internecie), a także możliwości bycia narażonym na zjawiska typu cracking lub phishing. Jednocześnie Usługodawca informuje, iż podjął niezbędne kroki do zminimalizowania wyżej wymienionych zagrożeń.

6. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2022 r.

błąd: